Diversiteitsbeleid

Iedere inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Burgers willen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging, burgerlijke staat of opleiding. Iedereen behoort gelijke rechten, plichten, kansen en vrijheden te krijgen. Overheden, instellingen en bedrijven zijn verplicht dit voor alle inwoners mogelijk te maken. Zij dienen ook een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de samenleving, maar zich ook bewust te zijn dat hun beleid en dienstverlening rekening houdt met die diversiteit .

Discriminatie vindt vaak plaats op de werkvloer. Dit betreft zowel discriminatie bij werving en selectie, maar ook pestgedrag of ontslag bij zwangerschap. De oorzaak ligt meestal bij (vaak onbewuste) vooroordelen van werkgevers of onvoldoende vaardigheden bij leidinggevenden. Expertisebureau Tûmba krijgt geregeld verzoeken om informatie en advies. Bijvoorbeeld van een werkgever die zich afvraagt hoe je een neutrale vacature op moet stellen. Tûmba adviseert en ondersteunt op basis van de geldende wetgeving rond gelijke behandeling.

Artikel 1 lamp

Op 26 juni hebben we het kunstwerk ‘Samen geven we een gezicht aan Fryslân’ onthuld. De lamp, gemaakt door kunstenaar Anja de Boer, staat in het provinciehuis in Leeuwarden.

Aanleiding is artikel 1 uit de Grondwet, dat gaat over gelijke behandeling. De provincie vroeg Tûmba om mee te denken hoe artikel 1 onder de aandacht kon worden gebracht. Hieruit is dit kunstwerk ontstaan, in samenwerking met Ingrid van der Geest van PIT Concept en Copy.

"Artikel 1 is er voor de mensen, niet voor een stuk aan de muur", vertelt Mirka Antolovic. "We hebben dit kunstwerk bedacht om mensen letterlijk in het licht te zetten. De lamp blijft staan, zodat mensen en ambtenaren er telkens aan worden herinnerd."

Een van de gezichten op de lamp is van Eldin Cirikovic. Hij onthulde de lamp samen met vicevoorzitter van de Provinciale Staten Douwe Hoogland. Het verhaal van Eldin, en dat van de andere ‘gezichten van Fryslân’, staat in een boekje dat bij het kunstwerk ligt. Op de lamp is nog witte ruimte. De lamp is niet af, zoals Fryslân niet af of vol is, maar altijd in beweging blijft. De komende jaren worden er dan ook nieuwe gezichten bijgetekend. In dit boekje zijn alle verhalen na te lezen.

Foto’s:
Omrop Fryslân, Andries Bakker
Tûmba, Arnold Helmantel

Regenbooggemeenten

Met tweeënveertig gemeenten in Nederland zijn door minister Bussemaker van Onderwijs afspraken gemaakt over de bevordering van homo- en transgender-emancipatie (gender-emancipatie). Voor de drie noordelijke provincies zijn dat Leeuwarden, Súdwest Fryslân, Groningen, Assen. Deze vier Regenbooggemeenten zetten zich extra in om de gender-emancipatie te bevorderen. In dit project wordt nauw samengewerkt met COC Friesland. Een overzicht van alle Regenboogsteden staat op de website van Movisie.

Leeuwarden heeft sinds mei 2016 een regenboogtrap. Op 28 mei onthulde wethouder Sjoerd Feitsma op het Mata Hari-plein de trap in de kleuren van de LHBT-vlag. In de gemeente Sudwest-Fryslân opende wethouder Gea Akkerman op 11 oktober 2016 het regenboogbankje in Sneek. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Regenboogtrap.


Selecteren zonder vooroordelen

Tûmba ontwikkelt ook trainingen en workshops, speciaal voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld Selecteren zonder vooroordelen. Deze training geeft inzicht in eigen vooroordelen op basis van uiterlijk. Zo wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de benadeelde is, maar ook de werkgever.


Workshops en trainingen op maat

Op verzoek levert Tûmba workshops en trainingen op maat, voor bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. Onderwerpen speciaal gericht op het bedrijfsleven zijn: Diversiteitsbeleid in uw bedrijf, Werving en selectie zonder vooroordelen, Pesten op de werkvloer en Antidiscriminatiewetgeving.


Diversiteitsprijs

Ieder jaar reikt Tûmba de Diversiteitsprijs uit. Jaarlijks reikt Tûmba deze prijs uit aan twee organisaties die zich inzetten om diversiteit positief te benadrukken.

LED Factory en Strong ID winnen de Diversiteitsprijs 2018!

We waren onder de indruk van LED Factory, die diversiteit als vanzelfsprekend ziet in hun organisatie. Ze hebben een divers personeelsbestand en investeren in de talenten en mogelijkheden van hun medewerkers. Lees hier hun verhaal.

De andere winnaar, Strong ID, viel op door hun volhardende werk met een moeilijke doelgroep: straatjongeren. Hun medewerkers en cliënten hebben veel verschillende nationaliteiten en religies. Voor de organisatie is diversiteit het accepteren van iedereen, ondanks hun verleden. Teamleider Dewi: “Iedereen is welkom en verdient een kans.”. Lees hier hun verhaal.

Kenniscentrum discriminatie en diversiteit
Tûmba 058 215 77 71