Contact

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 

 

Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden

058 2157771
E info@tumba.nl
NL66 TRIO 0197 8012 50

Foto's: © Shutterstock

U kunt discriminatie telefonisch, schriftelijk of via het meldformulier melden.


Privacyreglement

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit (hierna: Tûmba) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt hierbij de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier. Tûmba hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Alleen als het nodig is vragen wij naar jouw (relevante) persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Tûmba alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgegeven. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is Tûmba. Dit betekent dat Tûmba beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Tûmba is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

Verwerken persoonsgegevens
Als je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, zoals voorlichting, informatie of klachtbehandeling, vragen wij om je persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG, zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer. Ook verwerken wij bijzondere persoonsgegevens over jou als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze uit eigen beweging aan ons hebt verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens (kunnen) worden gebruikt:

 • medische gegevens
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • ras of etnische afkomst
 • seksuele gerichtheid


Waarvoor gebruikt Tûmba jouw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de wettelijke taken van Tûmba. Die taken zijn vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen en omvatten onder meer de volgende activiteiten:

 • Het registreren en afhandelen van discriminatieklachten.
 • Het jaarlijks publiceren van cijfers over discriminatie in Noord-Nederland.


Daarnaast registeren wij gegevens betreffende het geven van voorlichting op het gebied van discriminatie, gelijke behandeling en pestgedrag.

Tûmba gebruikt je persoonsgegevens alleen voor genoemde doelen en wij gebruiken alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Tûmba maakt deze gegevens altijd anoniem.

Als je contact hebt met het Meldpunt Discriminatie Tûmba worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd en op een veilige manier bewaard. Het bewaren van e-mails, brieven of telefonische gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. Het Meldpunt Discriminatie bewaart gegevens uit e-mails, brieven en telefoongesprekken ook om een analyse te kunnen maken van het aantal vragen en meldingen naar onderwerp. Het Meldpunt geeft geen gegevens door aan derden, tenzij jij daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen.

Meldformulier
Eén van de wettelijke taken van Tûmba is het onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt in de zin van de wetgeving gelijke behandeling. Verzoeken om een oordeel die binnenkomen via internet worden opgeslagen op een streng beveiligde server. De door jou ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt om te beoordelen of Tûmba je klacht in behandeling kan nemen. Voor een goede uitvoering van deze taak is het noodzakelijk om je gegevens te verwerken, omdat het Meldpunt Discriminatie anders niet kan beoordelen of een klacht in behandeling kan worden genomen.

Procedure

Werving en selectie
Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing vernietigd. Tûmba kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een half jaar te bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige passende vacatures. Voor overige richtlijnen ten behoeve van de verwerking en het bewaren van sollicitatiegegevens verwijzen we naar de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Web statistieken
De website van Tûmba, www.tumba.nl, maakt gebruik van Google Analytics. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Voor de meting van het websitegebruik en opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies en javascriptcodes. De volgende gegevens worden verzameld:

 • het adres van je internetprovider
 • de browser die u gebruikt
 • het tijdstip en de duur van je bezoek
 • welke pagina’s je hebt bezocht

Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten dus geen persoonsgegevens.

Foto’s op de website
Foto’s worden gemaakt door een fotograaf in opdracht van Tûmba. De fotograaf regelt de toestemming van de gefotografeerde.

Bewaartermijn

Delen met derden
Tûmba verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het gebruik van jouw gegevens. Tûmba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Tûmba neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, zoals zakendossiers, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hiertoe geen toegang hebben.

Rechten van jou als betrokkene
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Als je toestemming hebt verleend voor verwerking van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om die gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen. Je kunt hiervoor een schriftelijk een verzoek indienen bij Tûmba. Uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek stuurt Tûmba een (inhoudelijke) reactie op je verzoek. Het is belangrijk dat je je bij een verzoek kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn.

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) en voor onder curatelen gestelden geldt dat verzoeken voor inzage, correctie of verwijdering, moeten worden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Tûmba zal ook aan de wettelijke vertegenwoordigers reageren op het verzoek.

Voor het geven van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens vult een melder een formulier in. Dit gebeurt alleen als de melding daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je per e-mail (info@tumba.nl) contact opnemen met Tûmba.

Meer informatie over privacywetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.


ANBI

Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit, is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2008.

Het BTW-nummer van Tûmba is: NL0055 42224 B 01
Het fiscaal nummer van Tûmba is: 005542224
Het rekeningnummer van Tûmba is: NL66 TRIO 0197 8012 50
KvKnummer is: 41001568

Het bestuur van Tûmba bestaat uit:
Voorzitter: Hans den Dulk
Vice-voorzitter: Willemijn Kuper
Penningmeester: Sander Penninga
Secretaris: vacant

Het bestuur van Tûmba werkt onbezoldigd, het personeel volgt de CAO Welzijn.

De visie en missie van Tûmba.

De doelstelling van Tûmba is: Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.

Het jaarverslag over 2012.
Het jaarverslag over 2013.
Het jaarverslag over 2014.
Het jaarverslag over 2015.
Het jaarverslag over 2016.
Het jaarverslag over 2017.
Het jaarverslag over 2018.
Het jaarverslag over 2019.
Het jaarverslag over 2020.
Het jaarverslag over 2021.

ANBI-formulier Belastingdienst.


Uw opmerking, tip of vraag...

Wilt u iets opmerken, ons een tip geven of ons iets vragen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier. De hier ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt en bewaard in zoverre de AVG-wetgeving dat toestaat.


Contactformulier

Naam
Postcode
Telefoon
Mailadres
Opmerking
Ik ga akkoord met het privacyreglement van Tûmba