Nieuwsarchief

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten die we op onze site plaatsten.


Racisme in de Tweede Kamer

In de Week tegen Racisme ging Nederland naar de stembus. Een daverende overwinning voor de liberale partijen in ons land, de VVD en D66. Maar ook een groei in zetelaantal van partijen die gezien hun opvattingen en uitspraken als extreemrechts getypeerd kunnen worden.

Hun aantal nam toe tot zo’n 28 zetels. De kloof tussen vooruitstrevend enerzijds, en nostalgisch terugkijken en het eigen erf afsluiten anderzijds, wordt steeds scherper en dieper.


Er zijn meer kloven zichtbaar in Nederland. Die tussen hoog en lager opgeleid, tussen stad en platteland, tussen Randstad en regio, tussen rijk en arm, tussen autochtoon en migrant, tussen gevestigden en buitenstaanders en tussen degenen die succes hebben en vooruit komen en zij die achtergesteld worden. Nog nooit maken zoveel partijen hun opwachting in de Tweede Kamer. De kloven leiden tot een versplintering van het politieke landschap. De extremen en de daarbij behorende polarisatie nemen toe en het ooit zo stevige middenveld is er nauwelijks meer. De politiek lijkt wel een afspiegeling van de dagelijkse praktijk op Twitter.


Journalist Syp Wynia schrijft op zijn website over de uitkomst van de verkiezingen: “De Kamerverkiezingen werden een overwinning voor het nieuwe links-liberale centrum in de Nederlandse politiek en verloren door de machtspartijen van de 20ste eeuw. Maar de echte verliezers zijn de mensen wier stem toch al niet zo telde.”
Op Tûmba zien we die ontwikkeling vertaald in de aard van de discriminatie-meldingen die mensen bij ons doen. Schrijnende verhalen over achterstelling, uitsluiting, onbegrip en niet-gehoord voelen en worden. Schreeuwen tegen een muur van onverschilligheid en onrecht. Mensen die op huidskleur of afkomst worden gediscrimineerd nemen niet snel meer de moeite om te melden, omdat ze ervaren dat de overheid (ambtenaren, politie, rechters) hun klacht niet serieus neemt en ontkent dat racisme er mee te maken heeft. De uitspraak van de rechter (500 euro boete) afgelopen vrijdag in de zaak van de ijssalon-eigenaresse in Hilversum, die racistisch werd belaagd, laat dit wederom zien. En de toeslagenaffaire, die geen enkele rol speelde in de verkiezingscampagne en waarin het racistische element door politiek en media wordt ontkend, bevestigt deze ongelijkheid in ons land.


Maar dan dringen zich de brandende vragen op: welk land we zijn, welk land we willen worden en wie in dit land erbij horen en mogen meedoen! Graag willen ons zelfbeeld van tolerant en ruimdenkend volk bevestigd zien, maar de alledaagse werkelijkheid laat iets geheel anders zien. “Toen ik vanochtend wakker werd heb ik me wel afgevraagd hoe moeten de gedupeerden van de toeslagenaffaire zich voelen met deze uitslag. De verantwoordelijken van het toeslagen drama hebben gewonnen,” zei SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen op de radio.


Op 21 maart was de Internationale Dag tegen Racisme. Die is ‘gevierd’ in de wetenschap dat zo’n 20 procent van de Kamerzetels bezet zal worden door extreemrechtse politici. Wat zegt dat over de staat van Nederland?


Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit


Fryslân gaat voor de 10

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen. Helaas vallen er, om verschillende redenen, toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Discriminatie, sociaal isolement en gezondheidsproblemen kunnen ‘gewoon’ meedoen in de weg staan. Juist in de provincie Fryslân, waar de Fryse Mienskip een belangrijke troef is voor een gezonde samenleving, ligt het voor de hand om de handen ineen te slaan met een integrale aanpak. Met Fryslân gaat voor de 10! gaan we dit doen!

Fryslân gaat voor de 10! is een unieke krachtenbundeling op het vlak van discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Het doel van dit programma is meer gezonde jaren voor de inwoners van Fryslân in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Mee kunnen doen in de samenleving heeft een positief effect op gezondheid en gezondheid heeft een positief effect op actieve deelname in de samenleving. In het kader van die wisselwerking bundelen Tûmba, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) en COC Friesland hun krachten in het programma Fryslân gaat voor de 10!

De duidelijke link tussen discriminatie- en eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering heeft de deur naar samenwerking tussen Tûmba, COC en HANNN geopend aangezien de uitgangspunten van de organisaties hetzelfde zijn:

Hoe zorg je voor een optimale omgeving voor het individu.

Hoe help je het individu op een veilige en gezonde manier in een (nog niet) optimale omgeving.

Hoe help je de professionals om tot die optimale omgeving te komen en het individu te bereiken.

 
We gaan bijdragen aan meer gezonde jaren in een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen door:

  • voorlichting
  • trainingen
  • coalities bouwen

#fryslângaatvoorde10


Mensenrechtenvlag

Op 10 december lanceert de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan zij stil bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN).

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten. 

De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel). 

Wie mee wil doen met dit kleurrijke vlagvertoon kan dat doen door de Mensenrechtenvlag te bestellen en op 10 december laten wapperen. De vlag is in meerdere formaten leverbaar. 
De prijs is:
150cmx 100cm  à €25,- 
225cm x 150cm à €30,- 

Voor bestellen of meer informatie, stuur een email naar vlag@tumba.nl


Corona maakt noodzaak echte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw duidelijk

Vandaag staan veel organisaties over de hele wereld stil bij de Internationale Vrouwendag. In veel plaatsen vinden er evenementen plaats, met als doel de positie van vrouwen onder de aandacht te brengen.

Hoever zijn we met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in 2021?

Een kleine greep uit de berichten van het afgelopen jaar: geen vast contract vanwege zwangerschap; in het bedrijfsleven verdienen vrouwen 20% minder dan de man; bij de overheid is dat zelfs 30%; vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek; door zoiets als ‘sexting’ worden meisjes onder druk gezet of uitgesloten.  
 
8 maart heeft een interessante geschiedenis. Het was een nationale feestdag in de Sovjet-Unie, maar dan als een 'Dag van de arbeiders'. In het Westen werd dit de dag waarop de man het huis stofzuigt en bloemen meeneemt. We worden overweldigd door advertenties als ‘verras je dames met een cadeau’ of ‘Vrouwendag vieren met bloemen en wijn’. Is dat de strijd voor de positie van vrouwen? De meeste mensen die 8 maart vieren zijn niet bewust van de ontstaansgeschiedenis van deze dag. Wie weet nog wie Clara Zetkin en Rosa Luxemburg waren? Hoe onze overgrootmoeders voor het stemrecht hebben gevochten en hoe vrouwen massaal in 1908 in New York de straat op gingen om te protesteren voor de gelijke kansen op de arbeidsmarkt?  
 
Vanuit hedendaags perspectief is het moeilijk voor te stellen dat een groot deel van de wereldbevolking tot ver in de vorige eeuw rechteloos was. Is dit de reden waarom zoveel geschiedenis, geschreven door mannen, opnieuw onderzocht en herschreven moet worden? Simpelweg omdat vrouwen niet mee mochten doen? Vanuit het mannelijk oogpunt droegen zij enkel bij aan het doen van het huishouden en het krijgen en zorgen van kinderen. Vrouwen deden veel meer dan dat alleen in de ogen van de geschiedenisschrijvers was dat niet belangrijk genoeg om vast te leggen. Schrijfster en onderzoekster Nadine Akkerman speurde onlangs op VPRO Grote Vragen, naar de rol van vrouwen in geschiedenis. De ontdekkingen die ze doet geven een heel ander beeld dan we kennen. “Als je een universiteit binnenloopt, word je bedolven onder mannenportretten van wetenschappers of hoogleraren. Dit betekent niet dat de vrouwen niet mee hebben gedaan of niet geleerde waren, dit is enkel vertekend beeld want vrouwen bedreven ook wetenschap.” 
 
Je zou je kunnen afvragen welke geschiedenis we vandaag niet zullen schrijven? Vrouwen die door de pandemie een groot deel van de samenleving op hun schouders dragen en het evenwicht moeten vinden tussen thuis en werk. Hierdoor lopen ze het risico niet evenredig betrokken te worden bij het nemen van economische, politieke en maatschappelijke besluiten.  
 
Mensen missen de essentie van deze dag en wordt het tijd om echt aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, ook in deze pandemie. Zouden Clara en Rosa en velen anderen voorvechtsters tevreden zijn waar we nu in 2021 staan? Laten wij 8 maart op de agenda te zetten om verder te bouwen aan een betere wereld waar iedereen meetelt. 
 
Ajla Zildzovic Jegic 
Klachtenconsulente Meldpunt Discriminatie Tûmba


Kinolân

Nu scholen genoodzaakt zijn digitaal te werken en de leerlingen thuis achter de schermen zitten, gaan de fysieke voorlichtingen niet door. Daarom biedt Tûmba de mogelijkheid om leerlingen thuis via digitale lesbrieven en films aan de slag te laten gaan over het thema discriminatie.

Het idee is dat wij, net als u op dit moment, digitaal een mogelijkheid bieden waarbij de bewustwording rondom discriminatie besproken wordt. De leerlingen zitten veel binnen. Netflix en Videoland zijn een van de favorieten bezigheden.

Er zijn veel films waarmee het onderwerp discriminatie (in de breedste zin van het woord) dichterbij de belevingswereld van leerlingen brengt. De films inzetten om het thema te introduceren, te illustreren of te verdiepen, is een goed middel. Tûmba wil een aantal films aanbieden inclusief een lesbrief die u als aanvulling op uw les zou kunnen aanbieden aan uw leerlingen.

Daarnaast bieden we digitale lesbrieven bij de reguliere voorlichtingen aan. Thema's zijn: interculturele communicatie, racisme, LHBTI en vooroordelen.

Wij denken dat we hiermee meerdere doelen behalen zoals inhoudelijk bezig zijn met het thema, inspelen op de dagbesteding van de leerlingen, u als docent tegemoet te komen in deze zware/bijzondere periode en onze missie uit te voeren.

Wellicht ten overvloede; aandacht voor discriminatie is net zoals seksuele voorlichting of rekenen. Doe je het een tijd niet, ebt het weg of mis je een hele generatie die straks wel geconfronteerd wordt met eigen vooroordelen en alle nadelen hiervan. Want we zullen weer, na deze crisis, met elkaar moeten samenleven en het liefst zonder uitsluitingsmechanismen.

Praktisch:
  • Wij geven u de mogelijkheid om een film te kiezen en u ontvangt van ons het lesmateriaal.
  • De leerlingen krijgen een link waar ze de film kunnen bekijken.
  • U koppelt aan ons terug hoeveel leerlingen meegedaan hebben en in het kort de ervaring of vragen die er worden gesteld.
  • voor lesbrieven over de thema's kunt u contact opnemen met Arnold Helmantel. Ook kan Tûmba lesbrieven verzorgen op aanvraag. Mail naar arnold@tumba.nl (vergeet niet ook een telefoonnummer te vermelden in uw mail)


Huis aan Huis Zomerserie

Iedere zomer verzorgt Amber Boomsma namens Tûmba de serie interviews in de Huis aan Huis-bladen in Fryslân.

In de zomer van 2020 werden mensen van diverse achtergronden en leeftijden geïnterviewd over hoe zij in hun beroep en persoonlijk leven werk maken van gelijke behandeling. 

In deel een vertelt Ank Dijkstra over haar inzet voor emancipatie.

In deel twee vertelt Eva van Netten (30) hoe zij in festivals de bezoekers de ogen laat openen voor diversiteit.

In deel drie komt Harcourt Klinefelter (82) aan het woord, die mensen inspireert in de geest van Martin Luther King.

In deel vier vertelt Majo Tigchelaar (72) hoe belangrijk het is om open te zijn over seksuele diversiteit.

In deel vijf legt Sandra Roza (60) uit waarom luisteren zonder oordeel zo nodig is.

In het zesde en laatste deel vertelt Tonny van den Berg (31) over zijn persoonlijke groei.


Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

Het aantal discriminatiemeldingen bij Discriminatie Meldpunt Tûmba is in 2019 met 30% gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Op 23 april presenteren de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatie-voorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

Vorig jaar werden er 237 meldingen van discriminatie bij Tûmba geregistreerd. Een mogelijke verklaring voor deze stijging ten opzichte van 2018 is de aandacht in het najaar van 2019 voor racistische incidenten op en rond voetbalwedstrijden. Door jaarlijkse discussie over Zwarte Piet doen meer mensen melding van discriminatie. Bovendien is Tûmba vorig jaar gestart met de campagne #jijhoorterbij, die mogelijk ook tot meer meldingen heeft geleid.

Het aantal meldingen dat Tûmba van inwoners van de gemeente Leeuwarden heeft gekregen, is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld

Verder is de toename van vijandige bejegening opvallend. De cijfers laten een stijging van 9% zien in 2019. Vijandige bejegening betreft onder meer uitschelden en beledigen. Veel melders ervaren dat het maatschappelijk debat en de sfeer op straat verhardt.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 481, bij de Discriminatie Meldpunten 538 en bij het College voor de Rechten van de Mens 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

De arbeidsmarkt blijft verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt publieke opinie en huisvesting vaker genoemd als terrein waarop discriminatie plaatsvindt.

U kunt de Monitor Discriminatie 2019 hier (pdf) lezen.

In de video de cijfers voor Fryslân op een rij.

Regenboogvlag is niet overbodig

Woensdag 4 maart stond er op de opiniepagina's van de Leeuwarder Courant een Te Gast van directeur Mirka Antolovic over de discussie rond de regenboogvlag op het provinciehuis.

Kern van het artikel: "De lhbtiq+-gemeenschap voelt dagelijks de uitsluiting. Door de weigering de vlag te hijsen, sluit de provincie deze gemeenschap nogmaals uit. Niet zozeer uitgesloten als het gaat om actief beleid, maar uitgesloten ten opzichte van andere provincies in het land. Alle andere provincies in Nederland hijsen de vlag. Alleen Fryslân niet. En dat is zuur."

Lees hier het hele artikel.

'Virusgrappen zijn niet onschuldig'

Studenten en schoolleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden maken zich zorgen over discriminatie van Aziaten. Bij Tûmba ruim 60 meldingen over discriminerend carnavalslied Radio10, schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Ze moest meteen een dokter bellen, gilde een tienermeisje in een kledingzaak in Leeuwarden. Haar winterjas had in het voorbijgaan die van de 24-jarige Yu Shan Liu geraakt. Nu had ze misschien het corona-virus opgelopen, was de suggestie. De vriendinnen van het meisje waren allemaal in lachen uitgebarsten.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdag, maar de Chinese student tourism management aan NHL Stenden Hogeschool is er nog ontdaan van. ,,Ik was verbijsterd. Waarom zegt zo’n kind zoiets? Ik wist niet hoe ik moest reageren. En eigenlijk schaamde ik me ook, want het was behoorlijk druk in de winkel.’’

Dat zij zich schaamt, is de omgekeerde wereld natuurlijk, stelt directeur Mirka Antolovic van anti-discriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden. Hier kregen ze na het uitbreken van het corona-virus eerst mondjesmaat meldingen binnen: ,,Aziaten die op straat worden toegeroepen, naar wie anders wordt gekeken of dat mensen niet achter ze willen staan in de rij bij de kassa.’’

Maar sinds het lied Voorkomen is beter dan Chinezen dat dit weekeinde op Radio 10 te horen was, is voor de Aziatische gemeenschap de maat vol. Zij laten nu overal van zich horen. Bij Tûmba kwamen de afgelopen dagen zeker zestig meldingen binnen van mensen die de tekst, waarin onder meer wordt gerept over stink-Chinezen, stigmatiserend en kwetsend vinden.

Ruim drieduizend meldingen
In het hele land zijn bij de verschillende anti-discriminatiebureaus, verenigd op discriminatie.nl, in totaal ruim drieduizend meldingen gedaan naar aanleiding van het als satire bedoelde liedje. Dj Lex Gaarthuis van Radio 10 heeft er inmiddels zijn excuses voor aangeboden.

,,Er komt een gezamenlijke reactie richting de radiozender, de dj en de makers van het liedje’’, zegt Antolovic. Er is aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. ,,Discriminatie is een hardnekkig probleem. En onder het mom van ‘het moet kunnen’ wordt het vaak verkocht als humor. Maar grappen over het corona-virus zijn niet onschuldig.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 13022020

Tûmba krijgt tientallen meldingen van Chinezen over corona-carnavalslied

Anti-discriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden heeft de afgelopen dagen tientallen meldingen gekregen over een carnavalslied van Radio 10 dat de gek aansteekt met het coronavirus.

In het lied wordt gesuggereerd dat mensen van Chinese afkomst in Nederland hier het virus overbrengen en dat je maar beter uit hun buurt kunt blijven.

Het lied heeft de titel 'Voorkomen is beter dan Chinezen' en er wordt bijvoorbeeld gezongen over 'stinkchinezen'. Mensen die hun beklag doen bij Tûmba, zeggen dat ze aangifte willen doen. Ze willen ook dat het Openbaar Ministerie er werk van maakt.

Volgens Mirka Antolovic van Tûmba hebben ze in Leeuwarden tot nu toe zo'n 60 meldingen binnen gekregen, landelijk ligt dat rond de 1000. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat er in korte tijd zoveel meldingen binnenkwamen bij het discriminatiemeldpunt en dat was met de 'minder Marokkanen'-uitspraak fan Geert Wilders.

Luister hier naar het interview op Omrop Fryslân.

Hand in hand tegen racisme #jijhoorterbij

Tûmba roept alle voetbalclubs in Fryslân op om komend weekeinde hand in hand met elkaar te staan, als symbool tegen racisme.

Nederland reageerde geschokt op de racistische leuzen tijdens de wedstrijd van Den Bosch tegen Excelsior afgelopen weekeinde. We zien ook een beweging van mensen, waaronder ook het Nederlands elftal, die duidelijk stelling nemen in deze kwestie. Ze staan hand in hand om duidelijk te maken dat zij met elkaar tegen racisme zijn.

De meeste meldingen bij Tûmba, kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit, gaan ook over racisme. Wij zien en horen wat racisme met mensen doet. Daarom roept Tûmba alle voetbalclubs in Fryslân op zich komend weekend voorafgaand aan de wedstrijden aan te sluiten en met elkaar hand in hand te gaan staan tegen racisme. Sport verbroedert en dat moet zo blijven want #jijhoorterbij

Artikel 1 in Provinsjehûs

Woensdagochtend 22 mei hebben Commissaris van de Koning Arno Brok en oud-Statenlid Teus Dorrepaal in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld.

Sinds 22 mei hangt in de hal van het Provinsjehûs in Leeuwarden de tekst van Artikel 1 van de Grondwet:

Elk dy't yn Nederlân ferkeart, wurdt yn deselde gefallen itselde behannele. Diskriminaasje út reden fan leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek, is net tatsien.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De eerste stap op weg naar een inclusieve provincie!

Te Gast: Zaak-Semenya is staaltje seksisme

Te Gast in de Leeuwarder Courant van 4 mei 2019. "De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme." Lees de volledige tekst hieronder.

Het is veruit de leukste sketch in de Woody Allen film ‘Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)’: de ejaculatie-scene. Een groep mannen, waaronder Allen, staat verkleed als zaadcellen, klaar om het grote onbekende tegemoet te gaan. Allen twijfelt en is bang (“Je hoort die rare verhalen, over die pil die vrouwen nemen”). Waarop vervolgens de mannen, alsof ze op een ruimtemissie zijn, het onbekende inspringen.

Zo hebben we het allemaal min of meer geleerd. Moedige zaadcellen die zich een avontuurlijke weg vechten richting de afwachtende eicel. Fout! De eicel is helemaal niet passief, maar zuigt als het ware de zaadcellen naar zich toe en geeft bovendien een signaal af waardoor de cellen hun uiteindelijke doel kunnen vinden. Dit biologische feit is in 1991 al wereldkundig gemaakt, maar door de voortdurende herhaling van het clichébeeld worden de traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen keer op keer bevestigd.
Dit seksisme vinden we overal in de maatschappij terug. Ook in de sport, zoals de zaak van de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya laat zien (LC 2 mei). Het hoogste internationale sporttribunaal CAS bepaalde afgelopen week dat vrouwelijke atleten die een hoge, aangeboren testosteronspiegel hebben, geweerd mogen worden van wedstrijden. De 28-jarige Semenya maakt driemaal zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Gevolg van de CAS-uitspraak is dat de internationale atletiekfederatie IAAF een testosteronlimiet mag instellen op de 400 en 800 meter. Let wel, voor atletes, want voor vrouwen gelden andere regels dan voor mannen.

In 2011 betoogde hoogleraar neuromechanica Bert Otten van de RUG dat niemand ooit sneller zal lopen dan recordsprinter Usain Bolt. De Jamaicaanse sprinter heeft veel langere onderbenen dan op basis van zijn bovenbenen verwacht mag worden. ''Daarbij is de kuitspier in verhouding vrij klein en zit de spier erg hoog, net als bij een paard,” aldus Otten. Dit aangeboren voordeel was voor de IAAF geen enkel probleem. De spanwijdte van de armen van topzwemmer Michael Phelps (27 Olympische medailles) is bovengemiddeld en zijn enkels zijn zo flexibel dat hij zijn voeten als een soort flippers kan gebruiken. Geen enkele sportorganisatie die hier een punt van maakte. Maar Caster Semenya is vrouw. Terecht dat voormalig hordenloper Gregory Sedoc zegt er kippenvel van te krijgen. “We hebben het hier over een mens. Een persoon. Iemand die als vrouw is geboren en zich vrouw voelt. Daar wordt nu tegen gezegd: wij vinden jou te veel man, slik maar medicatie… Het zou maar over jou gaan.”

De zaak van Caster Semenya laat zien dat seksisme en ongelijke behandeling hardnekkig is. Stop nu eens met het denken in hokjes. En bevrijdt de samenleving van seksisme.

Harry Prins, medewerker Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit